3 Δεκεμβρίου, Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

3 Δεκεμβρίου, Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, τα σημαντικότερα νομοθετήματα στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες είναι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και οι συγκεκριμένες αναφορές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως εφαρμόζεται από τα κράτη επικουρικά προς το εθνικό συνταγματικό και κοινό δίκαιο και τις διατάξεις της νομοθεσίας που προβλέπουν όρους και διαδικασίες για την πρακτική εφαρμογή και την επιβολή της τήρησης των δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις λόγω αναπηρίας (Ν.4443/2016, ΦΕΚ Α’ 232/2016).
Μια σύντομη αναφορά περιέχεται και στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, κατά το οποίο *“το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος και της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων”. *

Στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Ηλιούπολης σχετικά με τα προβλήματα εφαρμογής των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες, καλό θα είναι
να δοθεί προτεραιότητα στις υποθέσεις ατόμων με αναπηρία που εκκρεμούν στις υπηρεσίες του Δήμου,
να απαλειφθεί η αναζήτηση δικαιολογητικών κατά την υποβολή αιτήσεων που έχουν προσφάτως υποβληθεί και η διάρκεια τους είναι απ’ αόριστον,
να διενεργηθεί ευρεία διαβούλευση και καταγραφή των προβλημάτων με εκτεταμένη επιχείρηση αυτοψίας, σε συνεργασία με τους πολίτες και τις οργανώσεις τους, προκειμένου να δρομολογηθούν οι αναγκαίες αποκαταστάσεις στην πόλη μας
και να συγκεντρωθεί όλη η πληροφορία που αφορά δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες που μπορούν να ασκηθούν μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου.

Share this Post