Ο Δήμος οφείλει να αξιοποιεί τις Υπηρεσίες του.

Ο Δήμος οφείλει να αξιοποιεί τις Υπηρεσίες του.
Η παράταξη μας θεωρεί υπερβολική τη δαπάνη που αφορά «υπηρεσίες υποστήριξης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης» προς τρίτους ύψους 8.060 ευρώ, σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ύψους 74.835 ευρώ για την ίδρυση δυο νέων τμημάτων βρεφικής και βρεφονηπιακής φροντίδας που αφορά εξοπλισμό και διαμόρφωση χώρων.
Ο Δήμος διαθέτει Υπηρεσίες, λόγου εμπειρίας αλλά και μικρής σχετικά κλίμακας και κόστους εργασιών μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του προγράμματος χρηματοδότησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι την πρόσκληση για το εν λόγω πρόγραμμα είχε φέρει σε γνώση της διοίκησης η παράταξη “Η Πόλη που Θέλω” τόσο Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι αντίστοιχο έγινε και στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για παρόμοια πρόταση πάλι για βρεφικά τμήματα.
Η διοίκηση του Δήμου, θα πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των αρμόδιων Υπηρεσιών με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε και διαφαίνεται η έλευση μίας σοβαρής οικονομικής κρίσης. Εμμένουμε στην πρόταση μας για συγχώνευση του νομικού προσώπου ΚΑΦΑΔΗΛ με το δήμο ως ξεχωριστή δνση.
Η παράταξη “Η Πόλη που Θέλω” θα συνεχίσει με επιμονή και υπευθυνότητα να ασκεί υπεύθυνη κριτική, να προτείνει και να εισηγείται προτάσεις και λύσεις για την βελτίωση της εικόνας της πόλης και του επιπέδου των παροχών και υπηρεσιών προς τους δημότες της.
Διαβάστε Αναλυτικά
Στην «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δ.Σ του Κέντρου Αγωγής ,Φροντίδας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης ( ΚΑΦΑΔΗΛ) στις 22/4/2020, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Η Πόλη που θέλω» και μέλος του Δ.Σ κ. Νίκος Καραβαγγέλης έθεσε κάποια ερωτήματα σχετικά με την β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠ, η οποία αποτελούσε ένα από τα προς συζήτηση θέματα της συνεδρίασης .
Ανάμεσα στις ερωτήσεις που έθεσε ήταν και μία που αναφέρονταν *στην δαπάνη υπηρεσιών υποστήριξης συμμετοχή στο πρόγραμμα για την ίδρυση δύο νέων βρεφικών τμημάτων,* *ύψους 8060 ευρώ*. Πιο συγκεκριμένα ρώτησε σχετικά με τί περιλαμβάνουν οι εν λόγω υπηρεσίες και από πού θα παρασχεθούν.
Πρέπει να σημειωθεί ότι την πρόσκληση για το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε *είχε φέρει σε γνώση της διοίκησης του ΚΑΦΑΔΗΛ ο κ. Καραβαγγέλης, στην συνεδρίαση του Δ.Σ στις 18/11/19 *. Ύστερα από επίμονες ερωτήσεις της παράταξης “Η Πόλη που Θέλω” ,τόσο του εκπροσώπου της παράταξης και μέλους του Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ, όσο και του επικεφαλής της Γαβριήλ Αραμπατζή στο Δημοτικό Συμβούλιο, *το Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ* στη συνεδρίαση του *στις 23/12/2019*, με την απόφαση 110/2019 *αποφάσισε την ίδρυση δύο νέων βρεφικών τμημάτων και την συμμετοχή στο πρόγραμμα* . bit.ly/2VwAgPV Σύμφωνα με τα στοιχεία της β’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΚΑΦΑΔΗΛ, η χρηματοδότηση που εγγράφεται στα έσοδα είναι ίση με *74835 ευρώ.*
Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος δόθηκε η κάτωθι απάντηση από την πρόεδρο του ΚΑΦΑΔΗΛ μέσω e-mail : «*Στον κωδικό εξόδων 15.6162.0001 ως προς τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης δύο νέων βρεφικών τμημάτων, το κόστος αυτών των υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕΤΑΑ και περιλαμβάνει τη μελέτη των κτιρίων των παιδικών σταθμών για τη δυνατότητα δημιουργίας νέων βρεφικών τμημάτων, τις τεχνικές μελέτες των προμηθειών, κλπ *»
Διαβάζοντας την πρόσκληση συμμετοχής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε αναφέρεται ότι καλύπτεται *η δαπάνη των δικαιούχων για* *εργασίες ανακαίνισης – επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων κτιριακών χώρων* ,εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει. Επίσης καλύπτεται *το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού* για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, *η εκπόνηση της μελέτης ή των μελετών για τις παραπάνω εργασίες, *και *η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση* του συγκεκριμένου έργου. *Δεν αναφέρονται πουθενά* οι υπηρεσίες υποστήριξης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ούτε η μελέτη κτιρίων και ούτε η τεχνική μελέτη προμηθειών που αναφέρονται στην απάντηση που δόθηκε στην σχετική ερώτηση που τέθηκε.
Επιπροσθέτως ο Δήμος διαθέτει Υπηρεσίες που σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους, την πολυετή εμπειρία τους αλλά και λόγου της μικρής σχετικά κλίμακας και κόστους εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτό. Αυτό θα γινόταν με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την ενδεχόμενη αξιοποίηση τους για την προμήθεια περισσότερου ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού και οτιδήποτε τυχόν άλλου θα αναβάθμιζε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ανάμεσα στα άλλα, *μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα,* για *την παρακολούθηση της υλοποίησής τους* και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης *υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων*. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς
Το Τμήμα Μελετών – Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης ανάμεσα στα άλλα, *συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά*, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κλπ *και εισηγείται τη μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους)* .*Ακόμα επιβλέπει την εκτέλεση των έργων που ανατίθενται σε τρίτους, διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις των εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους. *Τέλος,* ενημερώνει το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και συνεργάζεται μαζί του για τα χρηματοδοτούμενα έργα.*
*Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο εκπρόσωπος της παράταξης κος Νίκος Καραβαγγέλης καταψήφισε την προτεινόμενη εισήγηση για την β΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 του ΚΑΦΑΔΗΛ.*
Η παράταξη μας *θεωρεί υπερβολική την δαπάνη* για «υπηρεσίες υποστήριξης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης» *ύψους 8060 ευρώ, που ως ποσό αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 10 % της συνολικής χρηματοδότησης.*
Η διοίκηση του Δήμου, από την στιγμή που το ΝΠ του ΚΑΦΑΔΗΛ δεν διαθέτει τις κατάλληλες Υπηρεσίες, θα πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των αρμόδιων Υπηρεσιών του με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε και διαφαίνεται η έλευση μίας σοβαρής οικονομικής κρίσης. Η παράταξη “Η Πόλη που Θέλω” θα συνεχίσει με επιμονή και υπευθυνότητα να ασκεί υπεύθυνη κριτική, να προτείνει και να εισηγείται προτάσεις και λύσεις για την βελτίωση της εικόνας της πόλης και του επιπέδου των παροχών και υπηρεσιών προς τους δημότες της.

Share this Post